Almere Tussen de Vaarten, Hwarang Mudowon, Andy Warholstraat 23, 1328 LA Almere (036-5340734 / 06-33772117)

Inhoud van deze pagina

Privacyverklaring Korean Budo Sportschool Kim

Korean Budo Sportschool Kim
Juli 2018

ALGEMEEN DEEL

Inleiding en begripsbepaling

De Europese Commissie en het Europees Parlement hebben besloten dat de huidige wetgeving niet langer aansluit op de constante veranderingen in de digitale wereld. Om een Europese regelgeving te creëren voor de bescherming van persoonsgegevens is een nieuwe Europese privacy verordening aangenomen: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De AVG is op 25 mei 2018 ingegaan.
Bij Korean Budo Sportschool Kim wordt veel waarde gehecht aan de veiligheid en privacy van leden en trainers(sters).

Korean Budo Sportschool Kim wenst waarborgen te bieden, onder andere door goede naleving van de AVG. De wijze waarop Korean Budo Sportschool Kim met de persoonlijke gegevens omgaat, alsmede de beveiliging daarvan is van cruciaal belang. Misbruik van deze gegevens kan vergaande gevolgen hebben voor de veiligheid en persoonlijke levenssfeer. In deze privacyverklaring wordt beschreven op welke wijze Korean Budo Sportschool Kim omgaat met persoonsgegevens en de beveiliging daarvan.

De AVG bevat de regels met betrekking tot de verkrijging/verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens. Bij het opstellen van dit document is de AVG dan ook als uitgangspunt genomen en is aangesloten bij de begrippen zoals deze zijn gedefinieerd in de

AVG

• Persoonsgegevens: Dit zijn gegevens die iets vertellen over jou. Denk aan je naam, adres, je telefoonnummer of je e-mailadres. Maar ook het IP-adres van je computer of een bankoverschrijving. Het gaat om alle gegevens die Korean Budo Sportschool Kim in verband kan brengen met jou. Een los rekeningnummer is geen persoonsgegeven. Maar dat wordt het wel zodra je ook weet van wie de rekening is;

• Verwerken: De `Wet Bescherming Persoonsgegevens’ noemt bij verwerken: ‘het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens’;

• Verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die alleen of tezamen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Bij Korean Budo Sportschool Kim betreft dit het hoofd van de school, Grootmeester Y.K. Kim;

• Bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke, onder diens instructie en verantwoordelijkheid, persoonsgegevens verwerkt;

• Betrokkene: degene waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt;

• Derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;

• Verstrekken: het bekendmaken of ter beschikking stellen van gegevens;

• Verzamelen: het verkrijgen van persoonsgegevens.

De voor Korean Budo Sportschool Kim meest belangrijke regels met betrekking tot persoonsgegevensbescherming kunnen als volgt worden samengevat:

• Wijze van verwerking. Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt indien dat geschiedt in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze;

• Doelbinding. Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld voor welbepaalde, vooraf uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en kunnen alleen verder worden verwerkt voor doeleinden die daarmee verenigbaar zijn;

• Kwaliteit Persoonsgegevens moeten relevant zijn voor de doeleinden waarvoor zij gebruikt worden. Daarnaast moeten persoonsgegevens nauwkeurig zijn, maar ook compleet en up-to-date;

• Transparantie. Degene van wie Korean Budo Sportschool Kim persoonsgegevens verwerkt, moet ten minste op de hoogte zijn van de identiteit van de verantwoordelijke en van het doel/de doeleinden van de verwerking;

• Beveiliging. De persoonsgegevens moeten op een passende wijze worden beschermd. De verantwoordelijke dient in dit verband voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen tegen verlies of ongeautoriseerde toegang, vernietiging, gebruik, wijziging of openbaarmaking van persoonsgegevens.

• Verantwoordelijkheid. De verantwoordelijke voor de verwerking moet verantwoording afleggen voor het nemen van maatregelen die uitvoering geven aan de (voorgaande) vereisten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Deze vereisten kunnen onder andere worden herzien in het licht van ’veranderende technologieën, markten en het gedrag van gebruikers’.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast: 6 juli 2018
Korean Budo Sportschool Kim zal de AVG regels naleven en toezien op naleving van de regels door medewerkers en alle derden die persoonsgegevens verwerken. Korean Budo Sportschool Kim zal zich houden aan deze privacyverklaring opgenomen principes en regels. Voorts zal Korean Budo Sportschool Kim deze privacyverklaring intern kenbaar maken en aan betrokkenen.

De verwerking van persoonsgegevens (verkrijging, gebruik, bewaartermijnen en melding)
Korean Budo Sportschool Kim verzamelt en verwerkt alleen persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van de diensten en/of doordat je deze zelf aan Korean Budo Sportschool Kim verstrekt, zoals voor het invullen van:
• De proefles aanvraag;
• De les overeenkomsten;
• Aanmeldingsformulieren van examen en evenementen

In het kader van administratie is Korean Budo Sportschool Kim genoodzaakt door middel van deze formulieren (een aantal) algemene persoonsgegevens van haar leden te verzamelen, zoals:
• voor- en achternaam;
• geslacht;
• geboortedatum;
• adres en woonplaats;
• telefoonnummer;
• e-mailadres.

In het bijzonder maakt Korean Budo Sportschool Kim vaak foto en film materiaal die binnen de school en op de website gebruikt worden voor promotie doeleinden. Ter aller tijden kan aangegeven worden dat het maken van foto’s en filmmaterialen onwenselijk is.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Korean Budo Sportschool Kim verwerkt
De Korean Budo Sportschool Kim website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Korean Budo Sportschool Kim kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Ouders worden aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Korean Budo Sportschool Kim zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met de administratie van Korean Budo Sportschool Kim via hta@taekwonmudo-hta.nl.De betreffende persoonlijke gegevens wordt dan door Korean Budo Sportschool Kim verwijderd.

Grondslag

Door het invullen van een formulier zoals genoemd bij verwerken van persoonsgegevens, kan er een overeenkomst tot stand komen. Op basis hiervan is Korean Budo Sportschool Kim gerechtigd de verzamelde en verkregen persoonsgegevens te verwerken. Dit geldt dus voor zowel de algemene als de bijzondere persoonsgegevens, mits de persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor de doeleinden zoals eerder in dit protocol zijn beschreven. Dit betekent dat Korean Budo Sportschool Kim de persoonsgegevens in de eerste plaats verkrijgt, verzamelt en verwerkt in verband met het voeren van een efficiënte en effectieve administratie, het kunnen aanbieden van informatie en het organiseren van (sociale) activiteiten.

Waarom Korean Budo Sportschool Kim persoonsgegevens nodig heeft
Korean Budo Sportschool Kim verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
• Het aanbieden van cursussen, activiteiten en evenementen;
• Jou te kunnen bellen indien dit nodig is om de Korean Budo Sportschool Kim dienstverlening uit te kunnen voeren;
• Jou via E-mail te informeren over wijzigingen van Korean Budo Sportschool Kim diensten en producten;
• Beveiligd delen met persoonsgegevens verwerkers van de ledenadministratie.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden door Korean Budo Sportschool Kim niet langer bewaard dan voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld/verkregen en worden gebruikt
De persoonsgegevens die in het kader van de financiële administratie zijn verzameld en verkregen, worden door Korean Budo Sportschool Kim in ieder geval zeven (7) jaren bewaard.

Korean Budo Sportschool Kim mag persoonsgegevens ook langer bewaren voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden indien Korean Budo Sportschool Kim de nodige voorzieningen heeft getroffen om te verzekeren dat de persoonsgegevens uitsluitend voor die doeleinden worden gebruikt.
Beveiliging van persoonsgegevens
Technische en organisatorische maatregelen

Korean Budo Sportschool Kim doet er alles aan om de persoonsgegevens van betrokkenen op een zorgvuldige wijze te beschermen en te beveiligen. Korean Budo Sportschool Kim legt dan ook passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, aantasting, onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking.

Teneinde de beveiliging van persoonsgegevens in de systemen van Korean Budo Sportschool Kim te waarborgen, heeft Korean Budo Sportschool Kim de volgende maatregelen geformuleerd:

Het bewaren van de administratie in een met inlogcode en wachtwoord beveiligde computer. Het systeem kent gradaties in de mate van bevoegdheid van bepaalde verwerkers als het gaat om toegang tot en verwerking van persoonsgegevens. Indien de administratie, om welke reden dan ook, vanuit huis wordt gevoerd, worden hierover nadere afspraken gemaakt. Het is om veiligheidsreden bijvoorbeeld niet toegestaan persoonsgegevens te kopiëren naar een USB-stick of een privé-computer;
Indien met persoonsgegevens wordt gewerkt, worden deze te allen tijde afgeschermd voor derden.

Verantwoordelijkheid

Het hoofd van de school, Grootmeester Y.K. Kim is verantwoordelijk voor het beheer van zowel de papieren als digitale administratie en draagt er voor zorg dat de verzameling/verkrijging, de (verdere) verwerking, het beheer en de bewaring van persoonsgegevens wordt uitgevoerd conform de AVG, dit protocol en de overige documenten omtrent gegevensbescherming.

Mate van bevoegdheid (intern en extern)

Intern.

Vanwege de taken die voortvloeien uit hun functie bij Korean Budo Sportschool Kim zijn de volgende personen bevoegd tot het inzien van en belast met de verwerking van persoonsgegevens:

Grootmeester Y.K. Kim, de ledenadministratie en de (top) trainers van Korean Budo Sportschool Kim ten aanzien van alle binnen de club te verwerken persoonsgegevens;
Medewerkers die inzage hebben in persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsplicht. Grootmeester Kim ziet er – voor zover dat mogelijk is – op toe, dat deze geheimhoudingsplicht door de trainers wordt nageleefd.

Extern.

Korean Budo Sportschool Kim verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de verwerkersovereenkomst met derden, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht en vice versa sluit Korean Budo Sportschool Kim, indien nodig, een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde, op Korean Budo Sportschool Kim niveau, van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Rechten van de betrokkene

Bij Korean Budo Sportschool Kim wordt aandacht besteed aan de rechten die leden hebben ten aanzien van de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt en/of bewerkt. Het gaat om de volgende rechten:
• Het recht op inzage in en afschrift van persoonsgegevens;
• Het recht op correctie van persoonsgegevens
• Het recht op verwijdering van gegevens
• Het recht op beperking van de verwerking (pauzeren/bevriezen)
• Het recht op overdraagbaarheid van gegevens (data-portabiliteit)
• Het recht van bezwaar tegen het gebruik van gegevens (bv marketing/cookies)
• Het recht van bezwaar tegen profilering (profiling; meestal geautomatiseerde marketing)

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Voor zover jij het niet zelf via de website kan doen, kan je een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hta@taekwonmudo-hta.nl.

Korean Budo Sportschool Kim zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging van persoonsgegevens

Korean Budo Sportschool Kim neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de ledenadministratie via hta@taekwonmudo-hta.nl.

Klachten

Korean Budo Sportschool Kim streeft ernaar om binnen de school een klachtenfunctionaris aan te wijzen en kenbaar te maken, bij wie een betrokkene eventuele klachten kan indienen over de wijze waarop door Korean Budo Sportschool Kim met zijn of haar persoonsgegevens omgaat dan wel over de wijze waarop de regels worden nageleefd.

Contactgegevens

U kunt Korean Budo Sportschool Kim bereiken via: de website www.taekwondoonline.nl
En op locatie:
‘Hwarang Mudowon Centre’
Chagallweg 82
1328 LH Almere
T: +31 (0)36 5340734 (algemeen nummer)
M: +31 (0)6 33772117
F: +31 (0) 36 5232655
hta@taekwonmudo-hta.nl.